Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Studio 47 en op alle met Studio 47 aangegane overeenkomsten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of het plaatsen van een reservering voor een workshop, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Onder klant wordt verstaan elke bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio 47 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van Studio 47 zijn vrijblijvend en zolang de (eventuele) voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelbevestiging of een reserveringsbevestiging (inzake een workshop) van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Studio 47 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

Leveringen

3.1 Studio 47 verzendt in de regel binnen 2 werkdagen nadat u een bestelling via de website heeft gedaan, een bestelbevestiging/factuur met daarin de bestelde producten, de prijzen en het te betalen factuurbedrag. Indien u na 3 werkdagen nog geen bestelbevestiging/factuur heeft ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met Studio 47.

3.2 Studio 47 heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij bestellingen in de regel binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Voor op maat gemaakte artikelen geldt een levertijd van 10 werkdagen. Genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale datum.

3.3 Indien een product dat (tijdelijk) niet op voorraad is door de klant besteld wordt, zal worden aangegeven of en wanneer het product weer leverbaar is. Vertragingen worden te allen tijde per e-mail of telefonisch aan de klant gemeld.

3.4 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Bij leveringen aan het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.6 Studio 47 is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door PostNL. Studio 47 is ook niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen.

Eigendomsvoorbehoud

4.1 Studio 47 blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven adres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en eventuele schade voor zijn/haar rekening.

Prijzen en betalingen

5.1 Alle door Studio 47 vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's inclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor verzending.

5.2 De hoogte van verzendkosten staan op de internetsite vermeld.

5.3 Specifieke aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals op de internetsite staat aangegeven en gelden alleen voor de producten die daarbij genoemd worden.

5.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren betaald worden:

+ betaling vooraf: de klant maakt het op de bestelbevestiging/factuur aangegeven bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten voor extra services binnen 5 werkdagen na verzending van de bestelbevestiging/factuur over op rekeningnummer NL05 INGB 0002 9336 95 ten name van Studio 47, onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de betaling niet binnen 5 werkdagen is overgemaakt ten name van Studio 47, vervalt daarmee de bestelling.

+ contant bij afhalen: de klant betaalt contant bij het afhalen van de bestelling. Maatwerk moet altijd vooraf betaald te worden.

Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan uw verwachtingen voldoen en u wilt van de koop afzien, dan heeft u volgens de Wet Verkoop op Afstand het recht het product binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren. Dit heet het zogenaamde recht van ontbinding. Het product dient in ongebruikte, ongedragen en onbeschadigde toestand teruggestuurd te worden. U dient voor het retourneren eerst Studio 47 per e-mail (info@studio47.nl) of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw voornemen. U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken. Verzendt vervolgens het product voldoende gefrankeerd en goed verpakt naar Studio 47, Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond. Als het product in goede orde ontvangen is door Studio 47, dan ontvangt u binnen veertien dagen het betaalde bedrag retour, inclusief eventueel betaalde verzendkosten. Dit laatste geldt alléén als de totale bestelling wordt teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de klant.

6.2 Volgens de Wet Verkoop op Afstand heeft de klant een zichttermijn van veertien dagen. Alleen ongebruikte, ongedragen en onbeschadigde producten mogen geruild worden. Indien de klant gebruik maakt van dit recht, dan dient de klant eerst Studio 47 per e-mail (info@studio47.nl) of schriftelijk op de hoogte te brengen van uw voornemen. Klant kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken. De klant verzendt vervolgens het product voldoende gefrankeerd en goed verpakt naar Studio 47, Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond. Als het product in goede orde ontvangen is door Studio 47, dan ontvangt klant binnen veertien dagen het betaalde bedrag retour, exclusief de verzendkosten. De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de klant. De klant bestelt vervolgens het nieuwe artikel in de webwinkel. Er worden dan niet opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

6.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten en op oorbellen (i.v.m. hygiëne).

Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Studio 47 geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove nalatigheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2 Studio 47 is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Studio 47.

7.3 Studio 47 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.4 Indien Studio 47, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden, dan zal de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is ontstaan.

Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Studio 47 niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, energiestoringen, niet of tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitlatingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Studio 47, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder begrepen al dan niet octrooibare technische en/of commerciële methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder begrepen het aanbrengen van wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 47, tenzij het louter om privégebruik gaat in relatie tot het product zelf.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Studio 47 en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen.

Diversen

11.1 Studio 47 is gevestigd te Warnsveld en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08151321. Het BTW identificatienummer is NL 1294.32.416.B01.

11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar: Studio 47, Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond of naar het e-mailadres zoals op de internetsite staat aangegeven onder de button Contact.

11.3 Afbeeldingen van op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten, kunnen als voorbeeld op deze website of in andere uitingen worden gebruikt.

11.4 Het is mogelijk om bestelde producten af te halen. Dit moet bij de bestelling worden aangegeven. Verzendkosten worden in dat geval niet in rekening gebracht. Na ontvangst van de betaling krijgt u een e-mail met het verzoek om contact op te nemen voor het maken van een afspraak om de producten in ontvangst te nemen.

11.5 Bij aankoop van producten, wanneer er meerdere kortingsacties gelden, is maximaal 1 korting van toepassing. De hoogste korting is in dat geval van toepassing. Kortingsacties zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen, workshops en verzendkosten.